Warunki korzystania ze Strony InternetowejDefinicje

„Ducati” oznacza spółkę prawa włoskiego właściciela marki Ducati - Ducati Motor Holding S.p.A. z siedzibą we Włoszech, Via Antonio Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna oraz akcesoriów, odzieży i części zamiennych do tych pojazdów (CAS Ducati).

„Strona Internetowa” oznacza witrynę internetową www.ducatipolska.pl oraz www.scramblerducati.pl, której właścicielem jest spółka Liberty Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774118, zwaną dalej „Liberty Corp.”, będąca dystrybutorem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produktów Ducati.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę odwiedzającą Stronę Internetową i korzystającą z niej.


Warunki korzystania ze Strony Internetowej

Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach) określają warunki, na jakich użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej www.ducatipolska.pl oraz www.scramblerducati.pl, zwana dalej Stroną internetową, jako gość lub jako zarejestrowany Użytkownik.

Działy Strony Internetowej są obsługiwane bezpośrednio przez Liberty Corp. albo przez osoby trzecie, co jest każdorazowo wyraźnie wskazane.

Korzystanie z naszej strony internetowej obejmuje uzyskiwanie do niej dostępu, przeglądanie
jej lub rejestrowanie się na niej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszej Strony internetowej, ponieważ będą one miały zastosowanie do każdego przypadku korzystania z niej przez użytkownika.

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki użytkownik nie może korzystać z naszej strony internetowej, nie może pobierać udostępnionych na niej materiałów.

 

Ochrona prywatności i pliki cookie

Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na korzystanie z Witryny na własne ryzyko.

Liberty Corp. zobowiązuje się szanować prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników. Dane, które Użytkownik finalnie przekaże za pośrednictwem Strony Internetowej, będą przetwarzane z najwyższą uwagą
i z wykorzystaniem narzędzi koniecznych do zapewnienia ich bezpieczeństwa, zgodnie z prawem ochrony prywatności.

Liberty Corp. korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej.

Pliki cookie są wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ją jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.

Liberty Corp wykorzystuje:

a) stale pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania),
b) tymczasowe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki).

Pliki cookie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na Stronie Internetowej, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie znajduje się w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostęp do niektórych części Strony Internetowej, nie będzie możliwy.

 

Informacja o prawach autorskich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje, dane, oprogramowanie, zdjęcia, wykresy, filmy, tapety, czcionki, grafiki, muzyka, dźwięki, obrazy, ilustracje, projekty, ikony, teksty i inne materiały dostępne Stronie Internetowej stanowią dzieła, do których prawa autorskie przysługują Liberty Corp. Lub/i Ducati i są chronione prawem autorskim. Powielanie i kopiowanie, nawet częściowe, pobieranie, przechowywanie, publikowanie oraz upowszechnianie ich za pomocą dowolnych środków, a także wszelkie działania związane z rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem informacji lub materiałów pozyskanych z niniejszej Strony Internetowej w dowolnej formie, za pomocą nośników i technologii, które istnieją obecnie lub powstaną w przyszłości, jest zakazane, chyba że zostało wyraźnie wskazane inaczej.


Informacja o znakach towarowych

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub są licencjonowane do firm należących do Ducati Motor Holding S.p.A, gdzie wyłącznie uprawnionym do ich wykorzystywania na terenie Polski, z wyjątkiem  Ducati Motor Holding S.p.A, jest Liberty Corp.

Znaki towarowe i logo osób trzecich wykorzystywane na Stronie Internetowej stanowią wyłączną własność ich właścicieli. Wykorzystywanie i kopiowanie takich znaków towarowych i logo w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Dopuszczalne korzystanie
Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej tylko w celu wykonywania legalnych czynności, a nie może korzystać ze Strony Internetowej w celu wykonywania czynności noszących znamiona spekulacji, fałszerstwa czy oszustwa. O ile wyraźnie nie stanowi inaczej, każda część i dział Strony Internetowej, w tym informacje i materiały dostępne na niej, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat), a w każdym razie że jest w wieku, który umożliwia zaciąganie wiążących zobowiązań prawnych w związku z odpowiedzialnością, którą Użytkownik może ponosić w wyniku korzystania ze Strony Internetowej, a w każdym razie że ma ukończone 15 lat.
Osoby poniżej wskazanego wieku nie mogą korzystać ze Strony Internetowej.

Podawanie fałszywego nazwiska lub nieważnej karty kredytowej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy stanowi naruszenie prawa.


Gwarancje udzielone przez Użytkownika
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, ze będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do:

a) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości;

b) podawania się za Liberty Corp./Ducati lub kogoś innego;

c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródła jakichkolwiek wiadomości i treści przekazywanych na Stronie Internetowej;

d) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony Internetowej przez innych Użytkowników;

e) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony.


Łącza do innych witryn internetowych i usług

W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Informujemy, że Liberty Corp. nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych, nie zarządza tymi stronami, Jak również nie ma wpływu na ich zasoby oraz nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Liberty Corp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z innych stron internetowych.


Wirusy, hakowanie

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa, lub serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się ataku, zakłócania działania Strony Internetowej oraz uniemożliwiania dostępu do Strony Internetowej lub naszej sieci.

Naruszając niniejsze postanowienie, Użytkownik może popełnić przestępstwo. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, skutkując współpracą z tymi organami i ujawnieniem tożsamość.
W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, prawo do korzystania ze Strony Internetowej natychmiastowo zostaje zawieszone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem osób trzecich, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania ze Strony Internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie powiązanej ze Stroną Internetową.


Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnym wypadku Liberty Corp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie szkody w związku z utratą możliwości prowadzenia działalności, umowami, przychodami, danymi, informacjami lub przerwach w prowadzeniu działalności, wynikających, powstałych lub związanych z niniejszymi Warunkami, nawet w przypadku gdy Liberty Corp. zostanie powiadomione o możliwości powstania takich szkód.

Liberty Corp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedokładności, pominięcia lub inne wady lub niedogodności jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej Stronie Internetowej.

Obowiązek ograniczenia strat

Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszych Warunkach, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko Liberty Corp.


Sugestie i skargi

Jeśli Liberty Corp. otrzyma odpowiednio uzasadnioną prośbę na piśmie lub mailowo, w odpowiednim terminie usunie materiał zamieszczony na Stronie Internetowej, jeśli okaże się on być własnością osoby innej niż wskazany autor materiału lub dostawca danego działu, przy czym taka osoba może legalnie dochodzić swoich praw do danych materiałów lub treści, albo jeśli materiały lub treści naruszają prawa lub udziały chronione prawem, albo jeśli materiały lub treści naruszają prawo.

W przypadku jakiejkolwiek prośby, sugestii lub skargi, proszę pisać na adres: kontakt@ducatipolska.pl

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Liberty Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774118.

Liberty Corp. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a) imię i nazwisko Użytkownika,

b) adres poczty elektronicznej,

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu prowadzenia Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi prowadzenia konta.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem konta na portalu www.ducatipolska.pl i www.scramblerducati.pl, a także w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu przesyłania informacji handlowej.

Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Pozostałe postanowienia

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Liberty Corp. dotyczącego korzystania ze Strony Internetowej.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, że zakup i rezerwacja produktów lub usług, a także wykonanie określonych usług lub zapewnienie określonych elementów Strony Internetowej podlega dalszym ograniczeniom prawnym i/lub umownym, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej.

Liberty Corp. może w dowolnym momencie zmienić niniejszej warunki i zamieścić je na niniejszej Stronie Internetowej. Nowe warunki wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na Stronie Internetowej.


Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Liberty Corp. Tj. sąd powszechny z siedzibą w Łodzi.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa polskiego.


DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ